Bramy do ROD GAJ

ZARZĄD ROD „GAJ”
INFORMUJE, ŻE W DNIACH
14.10.- 31.10. 2019 ROKU
BRAMY WJAZDOWE NA
TEREN OGRODU
ZAMYKANE BĘDĄ
NA NOCNE KŁÓDKI
PROSIMY O NIE ZOSTAWIANIE
BRAM OTWARTYCH NA OŚCIEŻ

Przypomnienie o konieczności usunięcia nieregulaminowych nasadzeń w alejach głównych i bocznych

W związku z Uchwałą nr 8/2017 Walnego Zebrania z dnia 02.04.2017 r Zarząd ROD „GAJ” przypomina o konieczności usunięcia nieregulaminowych nasadzeń w alejach głównych i bocznych przekraczających granice działki do dnia 30.09.2019r. Działkowicze którzy nie dostosują się do w/w uchwały zostaną obciążeni kosztami usunięcia tych nasadzeń w kwocie 70 zł od działki.

Numery telefonów

TELEFON DO BIURA ZARZĄDU 571 256 801 czynny w dniach i godzinach pracy biura

GOSPODARZ OGRODU 784 076 735 czynny w godz. 9:00 – 15:00 poniedziałek – piątek

ELEKTRYK  501 144 112

Konieczność usunięcia nieregulaminowych nasadzeń w alejach głównych i bocznych

W związku z Uchwałą Nr 8/2017 Walnego Zebrania z dnia 2.04.2019 Zarząd ROD „Gaj” przypomina o konieczności usunięcia nieregulaminowych nasadzeń w alejach głównych i bocznych oraz przekraczających granice działki do dnia 30.09.2019 Działkowicze, którzy nie dostosują się do ww. wymogów zostaną obciążeni kosztami usunięcia tych nasadzeń w kwocie 70 zł. od działki.

Zasady przenoszenia praw do działki w ROD

Osoba zbywająca prawo do działki składa w biurze Zarządu wniosek o zatwierdzenie przeniesienia prawa do działki.

Do wniosku powinna być załączona umowa przeniesienia prawa do działki zawarta pomiędzy działkowcem a nabywcą z poświadczonymi notarialnie podpisami zbywcy i nabywcy oraz dokument że wnioskodawca posiada prawo do użytkowania zbywanej przez niego działki .

Jeżeli w dowodzie tożsamości Osoba nabywająca prawo do działki nie posiada adnotacji o adresie zamieszkania musi przedstawić dokument potwierdzający stały meldunek lub miejsce zamieszkania na terenie miasta Stołecznego Warszawy lub okolic.

Osoba zbywająca musi mieć uregulowane wszystkie należności finansowe względem ogrodu.

Do momentu otrzymania dokumentów potwierdzających wstąpienie w szeregi Związku PZD i nabycie prawa do użytkowania działki, poza ogólnymi pracami porządkowymi  nabywca nie ma prawa do budowy, rozbudowy i nadbudowy altany ogrodowej znajdującej się na terenie przedmiotowej działki oraz innych inwestycji niezgodnych z regulaminem ROD.

Po 2 miesiącach od złożenia przez zbywcę wniosku o zatwierdzenie przeniesienia prawa do działki nabywca zgłasza się do biura Zarządu po odbiór decyzji o przydziale użytkowania działki i dokonuje opłaty inwestycyjnej, wpisowego,za kontener na odpady oraz opłat ogrodowych za bieżący rok.

Opłaty na 2019 rok

Opłaty na 2019 r., nie ulegają zmianie i zgodnie z uchwałą z dnia 07.04.2019 roku wynoszą :

– składka członkowska     6,00 zł

– opłata na potrzeby ogrodu  1,50 zł/m2 działki

– opłata partycypacyjna  0,08 zł/m2 działki

– opłata za 1 kW zużytej energii elektrycznej  0,70 zł/1kW

Wpłat można dokonywać w kasie biura zarządu lub na rachunek bankowy nr 77 1020 1042 0000 8202 0009 7360

Zgodnie z uchwałą  nr 4/2019 z dnia 07.04.2019 r., opłaty należy wnosić do 30.06.2019 r.

Skład Zarządu

Na podstawie uchwały nr 5/2019 z dnia 07.04.2019 roku  Konferencji  Delegatów wyłoniono 11 kandydatów do zarządu , który ukonstytuował się w następującym składzie:

Prezes                     Piotr Długoborski

Wiceprezes           Rafał Fijałkowski

Wiceprezes           Waldemar Borek

Sekretarz              Ewa Śliżyńska

Skarbnik               Sylwia Wilkosz

Członek                Alicja Cholewa

Członek                Arkadiusz Leśniewski

Członek                Krzysztof Grzelak

Członek                 Janusz Śliwiński

Członek                Jerzy Rezler

Członek                Zenon Wasak